Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Paul Johnson: Dejiny židovského národa

Táto kniha zobrazuje vznik a vývoj židovského národa od jeho vzniku a biblických čias, až po založenie štátu Izrael a pomerne nedávne udalosti súvisiace s jeho existenciou. Dejiny Židov sú špecifické najmä tým, že veľká časť týchto dejín sa neviaže na konkrétne územie a ich hybnú silu tvorila diaspóra. Tento fakt sa nevyhnutne musel preniesť aj do židovskej kultúry. Žiadny iný národ netrval viac na tom, že ľudstvo má svoj osud a dejiny účel. Za pomoci tejto viery prekonali tragédie obrovských rozmerov a pomerne úspešne sa s nimi vyrovnali. Základy tejto viery sú sformulované v Biblii a doplnené Talmudom, pričom ich hlavný význam spočíva v dôvere v zmysel každej udalosti existencie ľudstva a teda aj židovského národa, pretože každá udalosť je súčasťou Božej vôle, s čím súvisí aj myšlienka vyvoleného národa. Vznik monoteizmu pripravil pôdu pre vznik ďalších dvoch veľkých náboženstiev, ktoré ho hlásajú- islamu a kresťanstva, čo nesmierne ovplyvnilo celé dejiny ľudstva. Autor prikladá veľký význam aj dôležitosti, ktorá sa pripisovala ľudskému životu už v mojžišskom zákonníku. Podľa mojžišskej teológie je človek stvorený k Božiemu obrazu a jeho život je posvätný. Zabiť človeka je natoľko hrozným činom, že peňažný trest nestačí. Týmto spôsobom poprava podčiarkuje posvätnosť života. Tu sa autor dostáva k paradoxu, ktorý sprevádza celú prax trestu smrti. Majetkové priestupky neboli, ale na rozdiel od susedných kultúr, spojené s najvyšším trestom. Kniha sa kompozične delí na sedem častí, kde Johnson podáva prehľad židovských dejín, v ktorom neobchádza ani teologické diskusie, ktoré významne ovplyvnili židovskú kultúru. Pri najstarších dejinách je jeho hlavným záchytným bodom Biblia. Analyzuje aj vznik islamu a kresťanstva. Napriek tomu, že je katolíkom, je vidieť, že sa snažil písať nezaujato a dokonca kriticky aj na túto tému. Dokonca v závere rozvádza myšlienku, že monoteizmus je iba míľnikom na ceste k ateizmu. V ranom stredoveku boli Židia, ešte stále národom, ktorý odovzdával výnimočné znalosti a technológie. O túto funkciu, ale postupne prišli a dokonca začali zaostávať. Na konci 18. storočia boli už považovaní za tmársky koniec civilizovaného ľudstva. Po tom ako získali občianske slobody a skončili so životom v ghetách, prebudila sa ich schopnosť pretvárať ľudské myslenie znova. Medzi najvýznamnejšími Židmi obdobia židovského vzostupu sú mená ako Heine, Marx, Disraeli, Freud, Einstein, alebo Kafka. Johnson mapuje aj počiatky antisemitizmu, ktorého počiatky hľadá už v antickom Grécku, pokračuje v stredovekej Európe a prichádza až k príčinám holokaustu. Názov Holokaust nesie aj šiesta časť knihy a práve v tejto časti sa pojednáva o masovom vraždení a udalostiach spojených s druhou svetovou vojnou. Siedma a zároveň posledná časť nesie pomenovanie Sion. Ako sa dá predpokladať podľa názvu, venuje sa realizácii myšlienky sionizmu, ktorá vznikla už pred prvou svetovou vojnou. Udalosti okolo vzniku Izraela ale aj kroky potrebné na jeho udržanie boli veľmi dramatické, pretože susedné štáty prevzali myšlienku antisemitizmu a vyvinul sa u nich špecifický arabský antisemitizmus. Protiizraelsky bol zameraný aj Sovietsky zväz a jeho satelity, a tak sa z Organizácie spojených národov stal prostriedok na legitimizáciu protižidovskej agresie a 17. októbra 1975 bol schválený návrh na odsúdenie sionizmu ako formy rasizmu. Kniha bola prvýkrát vydaná v roku 1987, a tak sa jej obsah končí v polovici 80. rokov, takmer dvadsať rokov potom, čo Organizácia pre oslobodenie Palestíny formálne schválila teror a masové vraždenie ako svoju hlavnú politickú líniu.

Záver
Dejiny židovského národa sú jednoznačne dielom, ktoré je veľmi pútavo napísané a je dobré si ho prečítať nie len kvôli faktografickej stránke, ale aj kvôli poučnosti židovských dejín pre súčasnú spoločnosť. Veľmi málo národov zažilo počas svojej histórie toľko utrpenia ako práve národ židovský. Antisemitizmus v súčasnej európskej spoločnosti je faktom. Iba hlbším poznaním židovských dejín si môžeme v plnej miere uvedomiť, aký je tento fakt nebezpečný. Paul Johnson sa vo svojich knihách venuje najmä súvislostiam a snaží sa nielen o prosté podanie faktov, ale aj o výklad dejín, preto sa v niektorých častiach objavuje čisto subjektívny pohľad autora. V raných dejinách židovského národa je veľmi významným zdrojom Biblia a Johnson často analyzuje citáty z tohoto textu. Preto pri vôli zaoberať sa židovskými dejinami do väčšej hĺbky je pre čitateľa žiadúce mať Bibliu k dispozícii. Ďalšími dostupnými dielami Paula Johnsona sú napríklad knihy: Dejiny 20. storočia, Dejiny kresťanstva, Zrodenie modernej doby, Dejiny anglického národa, Dejiny amerického národa.
Hodnotenie: 8/10

Miltiades