Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Čo je to dejepis


ČO JE DEJEPIS?
=veda zaoberajúca sa skúmaním, poznávaním a výkladom minulosti
- minulost, história= reálny proces vývoja ľudskej spoločnosti
- slovo historia z GR, v obdobi antiky
- na zaznamenavanie potrebne pismo, to odlišuje civilizovanú spoločnosť od primitívnych spoločnestiev, ktoré po sebe nič nezanechali
- dejiny sa delia:
1. priestorové členenie dejín- delí na univerzálne (všeobecné) a regionálne
všeobecné- skúmajú všeobecné zákonitosti vývoja ľudstva ako celku, zisťujú prečo v národoch majú zákonitosti
špecifické formy, ako na seba jednotlivé národy pôsobia
regionálne- skúmajú časť národných dejín, ktorá je teritoriálne vymedzená
2. vecné členenie dejín- vychádza z poznania, že predmetom štúdia histórie sú všetky významné udalosti, ktoré prebiehali vo vývine ľudskej spoločnosti
využívajú vedci na uľahčenie a sprehľadnenie výskumu
3. chronologické členenie dejín – najstarší a najvyužívanejší spôsob
- dejiny na viacej období, periód, oddelených významnými hist. medzníkmi = periodizácia dejín
Pravek- končí vznikom prvých staroorient. št., kt. si vedeli zachytiť svoju existenciu písmom
Starovek- koniec pádom Západorímskej r. (476)
-u mnohých stredovek až okolo 9. stor., keď sa usadili a prijali kresťanstvo
Stredovek- relatívny
- vzn. v obd. renesancie a humanizmu kvôli rozlíšeniu od prichádzajúcej novej doby „obrodenia ľudstva“
Novovek- buď od Lutherovej ref. (1517) alebo od objavenia Ameriky (1492)
+ pribúdajú dôležité medzníky: FR reolúcia i revolučné roky 48/49
Najnovšie dejiny- od 1918 alebo 1945
4. marxistická preiodizácia dejín- rozdel. podľa spôsobu výroby a vzťahu ľudí k výr. prostriedkom
- do 3000pred Kr. - prvotnopospolná spol.
- 3000 prred Kr. do 0 – otrokárska spoločnosť
- 700 až 1600 – feudalizmus
- 1600 až 1917 – kapitalizmus
- 1917 – socializmus
-historické pramene – PÍSOMNÉ pramene úradného char. – najväčšia dôveryhodnosť
- písomné pramene súkromnej povahy – diáre, poznámky, zápisky,...
- vydávajú sa vo forme memoárov, pamätí,...
-písomné rozprávacie pramene – letopisy ,analógy, kroniky, legendy
- periodická tlač
- HMOTNÉ pramene- staršie ako písomné
- arecheológia
- OBRAZOVÉ pramene- mapy, plány, grafika, obrazy, fotky, filmy,...
- ÚSTNE dochované pramene- súhrn ústnych inf. je tradícia, napr. ľudová slovesnosť, ankety, spomienky, ...
- prenosom medzi ľudmi sa obsah menil
- pomocné vedy historické- paleografia- písmo
epigrafika- písmo na kline, papiruse atď.
Diplomatika- forma textu a pravosť dokumentov
Sfragistika- pečiatky
Heraldika- erby a znaky
-vexikológia- zástavy
- falerisitka- vyznamenania a rady
genaológia- rody
chronológia- čas
numizmatika- mince
hist. metrológia- miery
kodikológia- knihy neúradné (kódexy)
archivistika- zaradenie prameňov do archívu
-falzifikáty= nepravé pramene
- dobové, novodobé a moderné
- deformácie= autor diela vybral len to, čo sa mu hodilo a niečo zamlčal
- historická škola= stúpenci a žiaci niekt. význ. historika alebo smeru (pozitivisti, marxisti)
- historiografia= dejepisectvo
-odborná dejepisná literatúra alebo prehľad hist. bádania a názorov historikov (dejiny historiografie)