Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Národné dejiny – SLOVENSKO V PRAVEKU

Slovensko v praveku a v susedstve rímskej ríše


1. starý paleolit:
- človek vzpriamený
- prisvojovacie hospodárstvo
- osídlenie: Nové Mesto n. Váhom, Mnešíc, Bratislava
- nálezy ohnísk: Spišské Podhradie, Vyšné Ružbachy
2. stredný paleolit (250 000 – 40 000 pr. Kr.):
- osídl. okolia term. Prameňov, spraš. terasy, jaskyne
- náleziská: Gánovce (pri Poprade) – odliatok lebky, Šaľa nad Váhom
- nástroje: pästné kliny, hroty, škrabadlá, nože
- pohreby s milodarmi
3. mladý paleolit (40 000 – 8 200 pr. Kr.):
- homo sapiens sapiens (človek dnešného typu)
- zber plodín, lov
- umelec. pamiatky: Cejkov pri Trebišove, Venuša z Moravian pri Piešťanoch (+mladopaleolitické umenie)
4. mezolit (stred. kamenná doba, 8 200 – 6000/5000 pr. Kr.))
- prechod medzi paleolitom a mladšou dobou kamennou
- otepľovanie (teplomilné rastl. a zvieratá)
- sídla: výšiny, dobre vyschnuté miesta
- nástroje, zbrane: luky, šípy, harpúny
5. mladšia kamenná doba (neolit, 6000/5000 – 3200 pr. Kr.)
- produktívne hosp., chov domácich plodín, kult. plodiny
- osady: viacpriestorové domy (6-7 m X 10 m)
- maľované ornamenty, nádoby, keramika
- jednotlivé časti domov mali samostatné ohniská – monogamné rodiny
6. neskorá kamenná doba (eneolit, 3200 – 1900 pr. Kr.)
- drevené radlo ťahané dobytkom – obráb. väčších plôch, rozvoj výroby
- výmena tovaru, konflikty
- patriarchát – muž sa stáva predstaviteľom rodiny
- tavenie kovov – ovládnutie techník – bronz – nástroje a zbrane
- metalúrgia = spracovanie kovov
- nerovnomerný vývoj medzi Európou a Áziou
7. staršia bronzová doba ( 1900 – 1500 pr. Kr.)
- drevené radlo, dobytkárstvo, ťažné zviera – kôň
- deľba práce
- sídla: vyvýšeniny, strategické miesta, osady roľníkov
- malá skupina obyv. – špecialisti – sprac. Bronzu (zbrane, šperky) + kamenné a drevené nástroje
- Slovensko – križovatkou obchodných a kultúrnych miest
- hroby s milodarmi, žiarové hroby
- nález: želez. rukoväť dýky ( v Gánovciach) – r. 1465
8. stredná bronzová doba ( 1500 – 1250 pr. Kr.)
- mohylová kultúra, aj v pochovávaní
9. mladšia a neskorá bronzová doba: (1250 – 700 pr. Kr.)
- silné opevnené hradiská
- úžitkové predmety
- JZ Slovensko = Zadunajsko – veľké náčelnícke mohyly
- chov dobytka, oviec, koní
- sociálna diferenciácia spoločnosti
10. staršia železná doba (700 – 400 pr. Kr.)
- tiež sa nazýva halštatskou dobou (podľa náleziska Hallstatte)
- ťažba železa, olova, zlata, soli
- keramika z gréc. prostredia na Slovensku
- sociálna diferenciácia vo výbave hrobov (luxusné predmety v hroboch náčelníkov)
- antropofágia = ľudožrútstvo
11. mladšia železná doba – laténska doba (400 pr. Kr. – zmena letopočtu)
- naše územie : Kelti – do Karpatskej kotliny prenikli okolo r. 400 pr. Kr.
- pôvodné obyvateľstvo – keltská závislosť

mince = biateky
oppidá = obchodno – remeselné strediská
hranica = limes romanus
tábory: Vindobona (Viedeň), Brigetio, Carnuntum, Aquincum

Slovensko v susedstve Rímskej ríše:


- okolo zmeny letopočtu – od Z do stred. Európy germánske kmene Markomanov a Kvádov – zničili všetky zvyšky keltskej ríše
- od J rímske vojská – na území dneš. Rakúska zriadili provinciu Noricum a dneš. Z Maďarska (Zadunajska) provinciu Panóniu
- Rimania podnecovali vnútorné rozpory medzi Germánmi podľa zásady: „Rozdeľuj a panuj!“
- Na JZ SR vzn. Vazalské Vanniovo kráľovstvo
- 1.-2. stor. – Rimania – trest. Expedície proti Barbarom (nevzdelaní)
- posledná tretina 2. stor. – germánske kmene do Panónie zo S – podnietili povstanie proti Rímu = narkomanské vojny (168-180)
- rímske vojská zaujali J SR (172) a postupovali na S, na čele cisár Marcus Aurelius – kniha: Hovory k sebe samému
- rímske vojská – na S od Dunaja zvíťazili nad Markomanmi a Kvádmi (179-180)
- 855 vojakov pod vedením V. Maximiana táborilo v Trenčíne – nápis na trenčianskej hradnej skale
- po smrti M. Aurelia, jeho syn v dnešnej Viedni Commodus ukončil v r. 180 vojnu mierom- na rímsko-barbarskej hranici výše 1,5 storočia pokoj
- r 374 – Kvádi+Sarmati – útok na Panóniu, rímske vojská viedol cisár Valentinianus, Kvádi sa stiahli do horských údolí, po smrti Valentinianusa Rimania uzavreli s nepriateľmi mier a rímske vojská už viac na územie Srnevstúpili – úpadok Rímskej ríše, sťahovanie národov
- Kvádi ustúpili na Z a ich miesta zaujali germánske kmene