Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Pribinovo kniežatsvo v Nitre - prvý štátny útvar našich predkov


* po zániku Samovej ríše sa nezachovali žiadne písomné doklady o živote na našom území
* archeologické nálezy zo 7. a 8. stor. dokazujú, že na Slovensku sa v tom období vyrábali železné nástroje a keramika na hrnčiarskom kruhu, na umeleckých výrobkoch je poznať byzantský, čiernohorský a franský vplyv, čo svedčí o vzájomných stykoch a obchodnej výmene
* výpravy franského panovníka Karola Veľkého koncom 8.stor. potlačili Avarskú nadvládu, čo umožnilo slobodnejší vývoj hlavne na JZ Slovensku, ktoré bolo hospodársky najvyspelejšou a najludnatejšou oblasťou
* začiatkom 9.stor. tu vznikol nadkmeňový útvar s centrom v Nitre – Nitrianske kniežatstvo
* prvých vládcov nepoznáme, ale už okolo r. 828 dal Pribina postaviť na svojom majetku v Nitre kresťanský kostol, ktorý bol vysvätený salzburským arcibiskupom Adalrámom a spolu s franskými misionármi šíril kresťanstvo, aj keď sám Pribina nebol pokrstený
* v oblasti riek Moravy a Dyje sa vytvorilo ďalšie kniežatstvo, vládcom bol Mojmír, ktorý v r. 833 násilne ovládol Nitrianske kniežatstvo a Pribina so svojou družinou ušiel do Zadunajska a hľadal spojencov u Bulharov a Chorvátov, ale pochopil, že samostatnú existenciu dosiahne iba spoluprácou s Franskou ríšou
* od nemeckého kráľa Ľudovíta Nemca dostal ako léno územie okolo Blatenského jazera (terajší Balaton), kde postavil pevnosť Blatnohrad a asi 30 kostolov
* v Pribinovom kniežatstve už vládli feudálne vzťahy
* po vnút. nepokojoch v Moravskom kniežatstve, Ľudovít Nemec dosadil v r. 846 na kniežací stolec Mojmírovho synovca Rastislava – Franská ríša považovala moravského vládcu za svojho vazala
* po pripojení Slovenska k Moravskému kniežatstvu bol zavedený názov Veľkomoravská ríša a tiež sa zachovala určitá forma vlastnej správy, ktorú reprezentoval Rastislavov synovec Svätopluk
* obyvatelia sa nazývali Slovania/Slovieni a ich jazyk bola slovienčina
* kedže sa na území VM nezachovali názvy jednotilivých kmeňov, možno predpokladať, že sa kmeňové zriadenie rozpadlo skôr a skôr bola zavŕšená aj integrácia do národného celku (etnogenéza)
* k urýchleniu tohto procesu prispela existenica Pribinovho kniežatstva, preto sa pôsobenie Pribinu, vznik štátu, ako aj šírenie kresťanstva na tomto území považujú za kľúčové udalosti našich národných dejín ( - zaradili nás medzi kultúrne národy Európy oveľa skôr ako ostatné nár. v str. a vých. Európe)