Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Pád Velkej Moravy


Vnútorné boje na Veľkej Morave
* August 869 – Ľudovít Veľký podnikol výpravu proti Veľkomoravskej Ríši – plichtenie nechráneného vidieku – neúspešná (pramene: obliehanie najlepšie opevneného Rastislavovho hradu- pravdepodobne Devín)
* 2. prúd Franských vojsk (vedení Karlmanom) napadlo územie Slovenska, bránené Svätoplukom, K. a S. uzavreli prímerie, čo Rastislav považoval za zradu (chcel ho zajať)
* naopak, Svätopluk zajal Rast. a v máji 870 ho vydal Karolmanovi, Rast. odvliekli do Regensburgu – súdili ho, oslepili, vo väzení zomrel
* Bavori ale Svätoplukovi nedôverovali, zajali ho do väzenia, Karol. obsadil V. Moravu, za správcov vymenoval grófov Engešalka a Viliama, obyvateľstvo sa pod vedením Slavomíra (z mojmírovskej dynastie) vzbúrilo
* Svätopluk sa očistil z podozrenia, Karol. ho poslal s vojskom na V. Moravu, avšak Svätopluk sa dohodol so Slavomírom, a spolu porazili bavorské vojská ktoré sám priviedol
* 874 – Ľudovít Nemec uzavrel so Svätoplukom vo Forencheime mier, Svätopluk sa zaviazal platiť ročný poplatok a zachovávať vazalský vzťah k Východofranskej ríši, ale získal neutralitu (-> upevnenie vnútorného postavenia, výboje do Potisia, Malopoľska a Sliezska)
šírenie kresťanstva a kultúry na Veľkej Morave
* 873 na zákrok pápežskej kúrie sa dostal arcibiskup Metod z bavorského väzenia, Svätopluk ho vymenoval za predstaveného nielen domácim ale aj nemeckým kňazom pôsobiacim na našom území, kvôli čomu vznikali konflikty, očierňovali ho, že neučí pravoverne
* Metod v Ríme obhájil liturgiu v domácom jazyku, pápež Ján VIII. v r. 880 vydal bulu Indusriae tuae (vzal Svätopluk a jeho ľud pod ochranu, schválil liturgiu v jazyku Slovienov, vysvätil švábskeho mnícha Wichinga za nitrianskeho biskupa)
* Svätopluk nebol stúpencom slovienskej liturgie -> bula povoľovala aj liturgiu v latinskom jazyku
* Šírenie kresťanstva za pomoci učilišťa (ktoré založili Cyril a Metod) dosahovalo úspechy, ale nemeckí kňazi na čele z Wichingom, za podpory Svätopluka útočili na Metoda
* Pred Met. Smrťou, dosiahol Wiching u pápeža Štefana V. zákaz slovienskej liturgie
* Po smrti Met. sa Wiching ujal vedenia moravskej cirkvi, a tých kňazov ktorí sa nechceli vzdať slovienskej liturgie uväznili alebo zajali
* Metodovi učeníci odišli do Bulharska kde pokračovali v rozvíjaní slovanského písomníctva a kultúry (Gorazd, Angelár, Naum, Kliment – napísal životopis Metoda)
* Na prelome 9-10 st. v bulharskej Preslavi vzinkol mladší variant slovanského písma- cyrilika, odtiaľ sa šírila do ďalších balkánskych krajín a na Kyjevskú Rus
Mocenský rozmach V.Moravy a jej pád
* V 70.-80. rokoch Svätopluk obsadil Vislansko, územie na ľavom brehu Tisy, soľné bane v Sedmohradsku, bývalé Pribinovo a Koceľovo kniežatstvo -> nepriateľstvo s Východofranskou ríšou, pri dočasnom zmierení východofranský panovník Arnulf, dovolil Svätoplukovi pripojiť k svojej ríši Čechy a územie Lužických Srbov (890)
* Napätie rástlo, Wiching sa pridal na stranu Arnulfa (891)
* 892 napadla Východofranská ríša V. Moravu s novými Arnulfovými spojencami ––––-kočovnými kmeňmi Maďarov
* po smrti Svätopluka (894) sa ukázalo, že ríšu držala pokope len silná osobnosť panovníka, novopripojené, okrajové územia sa snažili odpojiť
* 895 na sneme v Regensburgu sa podriadili kniežatá českých kmeňov kráľovi Arnulfovi, to isté o dva roky spravili aj Lužický Srbi
* Maďari opustili okolie Dnepru a vpadli do Podunajskej nížiny (896) a ohrozovali vých. územie Veľkomoravskej ríše (t.j. dnešné Slovensko)
* Arnulf využíval rozpory medzi Svätoplukovými synmi MojmíromII. a SvätoplukomII
* Bavor. vojská oslobodili Svätopluka II. z Mojmírovho zajatia, odviedli ho do Bavorska (899)
* Maďar. Kmene obsadili priestor Podunajskej nížiny, vyplienili Panóniu, a svoje výpravy zamerali proti jadru Veľkomoravskej ríše, a proti Bavorom, v bojoch s Maďarmi pravdepodobne zahynul aj Svätopluk II.
* Priame údaje o zániku Veľkomoravskej ríše nemáme, v júli 907 v trojdňovej bitke neďaleko Bratislavy Maďari porazili bavorské vojská a na polstoročie zanikla Východná marka, po prvý raz sa tu spomína Bratislava ako Brezalauspurc alebo Braslavespurch
* Predpokladá sa, že v tom čase na V. Morave už neexistovala centrálna moc, ktorá by mohla zasiahnuť do bojov
Veľkomoravská spoločnosť
* Nový sídliskový útvar – Hradské mestá
* Okrem kniežaťa boli vládnuca vrstva aj veľmoži a ich družiny a klérus
* Roľníci (boli slobodní) žili v občinách a odvádzali naturálne produkty pre vládnucich
* Najnižšia vrstva = nevoľníci (n. ako dar cirkvi, za spásu duše = dušníci, ten čo daruje = donátor)
Význam Veľkomoravskej ríše *
Slovieni a Moravania-silný štátny útvar, okolo ktorého sa zoskupili ďalšie slovanské národy a kmene pod vedením Svätopluka
* Bránila Franskej rozpínavosti, asimilácii našich predkov
* Prijatím kresťanstva z Byzancie a napojením na pápežskú kúriu dosiahli samostatnosť v cirkevnej oblasti, liturgiu v domácom jazyku čo bol vtedy unikátny jav
* Veľkomoravská tradícia mala významnú úlohu v dobe národného obrodenia, v bojoch za národné práva