Prihlásenie

Username
Heslo


Aktuality

Posledné updatovanie stránky bolo 13.9.2007
TOPlist

Začlenenie Slovenska do Uhorského štátu


- po zániku Veľkomoravskej ríše územie Dunajskej kotliny obsadili Maďari, ich vodca (= vodca najsilnejšieho kmeňa) bol knieža Arpád (viedol hlavné boje so Slovienmi a Bavormi)
- po Arpádovej smrti (907) jednotliví kmeňoví náčelníci vládli samostatne až do roku 970, keď sa ústredným kniežaťom stal Gejza (obmedzil moc náčelníkov, vybudoval centralizovaný štát
- časté koristnícke výpravy Maďarov do okolitých krajín ukončila bitka na rieke Lech (pri Ausburgu) r.955, Maďarov porazil nem. cisár Oto I. s podporou českých vojsk
- obyvatelia Potisia a Dunajskej kotliny nadviazali na vyspelé pozostatky (formy) veľkomoravskej organizácie, ale kresťanské chrámy a hodnoty ničili – obyvatelia nemohli slobodne vyznávať svoju vieru
- to že Maďari so Slovienmi žili popri sebe dokazuje fakt, že: Maďari prevzali viaceré pojmy od vyspelejšieho domáceho obyvateľstva (napr. z oblasti poľnohospodárstva, remesiel, ...)
+ Maďari prevzali miestne názvy a názvy hradov
-> domáce obyvateľstvo prispelo k rozšíreniu poľnohospodárstva u starých Maďarov, ich skultúrneniu aj k prijatiu kresťanstva
- od 10. st. už hovoríme o Slovákoch (už nie Slovieni), pretože stratili spojenie so Slovanmi a Moravanmi
- v 2. polovici 10. st. mal moc na Zadunajsku Gejza z rodu Arpádovcov – okolo r.970 si podrobil ostatných kmeňových náčelníkov, sobášom získal Sedmohradsko, v Nitriansku dosadil svojho brata Michala, po jeho smrti svojho syna Štefana (995)
- Gejza si pozval do Uhorska bavorských misionárov (šírili kresťanstvo); pokrstili Gejzu a Vajka = Štefan
- po Gejzovej smrti (997) sa Štefan stal veľkokniežaťom
- v r. 1000 sa s podporou cisára Ota III. a pápeža Silvestra II. stal 1. uhorským kráľom
- začiatkom 11. st. síce poľský panovník Boleslav Chrabrý obsadil SR až po Dunaj, ale v r. 1018 sa po dohode so Štefanom I. vzdal nárokov na toto územie -> odvtedy až po rok 1918 patrilo SR do Uhorského kráľovstva
- Štefan I. bol christianizátorom, krajinu rozdelil na župy, ktorých centrami boli hrady a na čele stáli župani menovaný kráľom, v niektorých aj hradské obvody = menšie správne jednotky
- po Štefanovej smrti (1038) sa rozpútali následnícke boje, do ktorých zasahovali Henrich III. a H.IV. (nemeckí panovníci, v 11. st. podnikali výpravy do Uhorska), podporovali len tých uchádzačov o trón, ktorý uznali vazalský vzťah a chceli sa podriadiť Rímskonemeckej ríši , proti nim stali stúpenci nezávislosti
- kráľ Ondrej I. udelil bratovi Belovi vojvodsky titul a zriadil Nitrianske vojvodstvo(Nitriansko +stolice na V Slovenku a v Bulharsku = 15 žúp = 1/3 kráľovstva)
- Belo mal nezávislé postavenie(mince, vojsko, politiku), naviazal styky s Byzanciou
- podobne postavenie mali aj Gejza a Ladislav, neskôr sa stali kráľmi (Ladislava I. vyhlásili za svätého za zásluhy o cirkev)
- Ladislavov nástupca Koloman obmedzoval právomoci nitrianských vojvodov, r. 1105 odňal Nitrianské vojvodstvo bratovi Álmošovi
- v 10.a v 1. polovici11. st. súčasťou Nitrinskeho vojvodstva nebolo cele Slovensko, Maďari ho len postupne dobývali, čo sa skončilo na konci 11. st. za Ladislava I.
- v 12. st. Uhorsko rozširovalo svoje územie na juhu(na úkor Byzantskej ríše a Benátskej republiky)
* súčasne prebehali zápasy o trón medzi Arpádovcami -> Bello III. – robil úspešnú politiku, získal územia v Srbsku a Bulharsku, dočasne okupoval Haličské kniežactvo, prinúti Dalmátske mestá uznať uhorskú zvrchovanosť + dobre styky s pápežskou kúriou
Hospodársky, sociálny a etnický vývoj v 11. –12.st.
- v Uhorsku počiatočná fáza feudalizmu, upevňovanie kráľovskej moci
prevládalo poľnohospodárstvo, pastierstvo
- remesla v osadách špecializovaných na určitú činnosť, taktiež poľovníctvo, rybárstvo, chov dobytka
- obrábanie pôdy radlom s volským a konským záprahom, aj keď kone hlavne na jazdecké, vojenské účely
* banská ťažba – ryžovanie a povrchová ťažba rúd ( Slov. Rudohorie)
* pokračoval obchod a výmena
* trhové osady na križovatkách ciest,... ->pretvorili sa na stredoveké mestá
* trhy podľa 1. zákonov Štefana I. len v nedeľu, no na žiadosti cirkvi sa poprekladali na iné dni, tiež sa začali raziť mince za čias Štefana I.
* kráľ udeľoval pôdu -> vysoká šľachta ; slobodní vojaci (prepožičaná pôda) a kráľovský služobníci tvorili nižšiu šľachtu(zemani); poddaní = podmanení slovenskí roľníci a zajatci
* veľa pohanských povstaní v 11. st.
* prvé národnostné menšiny a kolónie napr. Nemcov, Talianov, atd....